Live Ιπποδρομίες
Live Κληρώσεις Kino
LIVE SCORES
Live Ιπποδρομίες

Αντικείμενο Παιχνιδιού
Το EXTRA 5 ή "αριθμολαχείο 5 από 35" αφορά στην ακριβή πρόβλεψη 5 αριθμών που κληρώνονται από μία σειρά 35 αριθμών, από το 1 έως και το 35. Είναι ένα μοντέρνο παιχνίδι που δίνει την ευκαιρία σε όλους τους παίχτες να διεκδικούν κάθε μέρα κέρδη, που φθάνουν έως και τα € 50.000.

Ποιοι Κερδίζουν
Στο EXTRA 5, υπάρχουν τρείς (3) κατηγορίες επιτυχιών. Κάθε συμμετέχουσα στήλη που φέρει επιτυχία κατατάσσεται σε μία μόνο κατηγορία ανάλογα με τις σωστές προβλέψεις που περιλαμβάνει. Σε κάθε μία από τις εν λόγω κατηγορίες επιτυχιών αντιστοιχεί και ένας συντελεστής απόδοσης με βάση τον οποίο προκύπτει το κέρδος κάθε συμμετοχής.

α) Στην πρώτη κατηγορία (I) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν και τους πέντε (5) αριθμούς που κληρώνονται.
β) Στη δεύτερη κατηγορία (II) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν τους τέσσερις (4) από τους πέντε αριθμούς που κληρώνονται.
γ) Στην τρίτη κατηγορία (III) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν τους τρεις (3) από τους πέντε αριθμούς που κληρώνονται.

Κέρδη ανά Επιτυχία
Τα ποσά που διατίθενται ως κέρδος στις επιτυχίες κάθε κατηγορίας είναι ανά επιτυχία προκαθορισμένα ως ακολούθως:

α) Σε κάθε επιτυχία της πρώτης κατηγορίας (Ι) διατίθεται το ποσό των πενήντα χιλιάδων (€ 50.000) ευρώ που αντιστοιχεί σε συντελεστή απόδοσης 100.000 (*)
β) Σε κάθε επιτυχία της δεύτερης κατηγορίας (ΙΙ) διατίθεται το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε (€ 125) ευρώ που αντιστοιχεί σε συντελεστή απόδοσης 250
γ) Σε κάθε επιτυχία της τρίτης κατηγορίας (ΙΙΙ) διατίθεται το ποσό των πέντε (€ 5) ευρώ που αντιστοιχεί σε συντελεστή απόδοσης 10

(*)Το ανώτατο ποσό που μοιράζεται ως κέρδος στις επιτυχίες της κατηγορίας Ι σε κάθε κλήρωση είναι € 500.000. Σε περίπτωση που σε κάποια κλήρωση οι επιτυχίες είναι περισσότερες από 10, τότε το συνολικό ποσό των € 500.000 διανέμεται σε κέρδη ανά επιτυχία ανάλογα με το πλήθος των επιτυχιών.

Πόσο Κοστίζει
Το αντίτιμο συμμετοχής ανά στήλη (πέντε επιλεγμένοι αριθμοί για μία κλήρωση) ορίζεται στα πενήντα λεπτά του ευρώ (€ 0,50).

Που Παίζεται
Αποκλειστικά στα πρακτορεία της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.

Λήξη Συμμετοχής
Μέχρι και 30 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη της τρέχουσας κλήρωσης. Ο χρόνος δυνατοτήτας ακύρωσης των δελτίων EXTRA5 είναι ο ίδιος με τον χρόνο αποδοχής των δελτίων, δηλαδή μέχρι και 30 δευτερόλεπτα πριν την κλήρωση.Η εναρξη αποδοχής δελτίων για την επόμενη ή και τις επόμενες κληρώσεις θα μπορεί να πραγματοποιείται από το ακριβώς της ώρας.

Κληρώσεις

Στο EXTRA5 γίνονται 2 ηλεκτρονικές κληρώσεις ημερησίως στις 15:00 και στις 19:00. Οι 5 τυχεροί αριθμοί παράγονται από ηλεκτρονική γεννήτρια τυχαίων αριθμών της οποίας η αξιοπιστία έχει πιστοποιηθεί από ανώτατους ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Η νικήτρια στήλη και τα αποτελέσματα της διαλογής δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ ΑΕ λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης. Επίσης μεταδίδονται από το σύστημα HORIZON που έχουν τα πρακτορεία και από τον αριθμό τηλεφώνου 14944 (ΟΤΕ).

Πληρωμή Κερδών
•Τα κέρδη καταβάλλονται στον κομιστή του αποδεικτικού συμμετοχής που κερδίζει. Σε περίπτωση απώλειας αποδεικτικού συμμετοχής αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους ή άλλης αποζημίωσης.
•Η πληρωμή των κερδών γίνεται από τα εξουσιοδοτημένα από την ΟΠΑΠ ΑΕ σημεία πώλησης ή από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες με διαδικασία που ορίζεται κάθε φορά από την ΟΠΑΠ ΑΕ.
•Κατά την πληρωμή των κερδών παρακρατείται άμεσα από την ΟΠΑΠ ΑΕ ο αναλογών φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
•Μετά την πάροδο τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της νικήτριας στήλης παύει η αξίωση είσπραξης οποιουδήποτε κέρδους.
•Αποδεικτικό συμμετοχής που έχει καταστραφεί ή έχουν αλλοιωθεί τα στοιχεία του ή όταν σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός και η ανάκτησή τους από το Κ.Μ.Σ., ουδεμία ισχύ έχει και αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους και κάθε άλλη αξίωση για αποζημίωση από την ΟΠΑΠ ΑΕ.
•Η ΟΠΑΠ ΑΕ χορηγεί βεβαίωση εισπραχθέντος κέρδους κατόπιν σχετικής αίτησης.

Η διαδικασία  υποβολής της αίτησης για βεβαίωση κέρδους είναι πλέον ηλεκτρονική, μέσω του ιστότοπου winningscertificates.opap.gr

Έντυπο Υλικό
Οδηγός παίκτη EXTRA 5

Συμπλήρωση Δελτίου
Με τον τρόπο που ισχύει σήμερα και περιγράφεται στο ενημερωτικό φυλλάδιο, στο δελτίο μπορούν να συμπληρωθούν τα εξής:
- Απλές Στήλες
- Πλήρη Συστήματα (Συστήματα Πλήρους Ανάπτυξης)
- Πολλαπλασιαστής
- Τυχαία Επιλογή
- Συνεχόμενες / Μελλοντικές κληρώσεις

Εύρεση επιτυχιών δελτίου
Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης του EXTRA 5, συγκρίνεις τη νικήτρια στήλη με τις προβλέψεις σου για να ελέγξεις αν το δελτίο σου κερδίζει. Για ευκολία, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα ειδικά Τερματικά Ελέγχου Αποδείξεων που υπάρχουν σε κάθε πρακτορείο ή να απευθυνθείς στον Πράκτορα.
Ο έλεγχος μπορεί επίσης να γίνει από την ιστοσελίδα μας, από την επιλογή «Εύρεση Επιτυχιών» καθώς και από την εφαρμογή του ΟΠΑΠ για κινητά (OPAPP), εφόσον έχεις κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό σου. Μπορείς να κατεβάσεις δωρεάν την εφαρμογή στο κινητό σου μέσω του GooglePlay (εάν έχεις κινητό με λογισμικό Android) ή μέσω iTunes (εάν έχεις κινητό με λογισμικό IOS).