Μοιράσου το στα κοινωνικά δίκτυα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ημερομηνία Έναρξης
10 Ιουνίου 1992

Ημερομηνία Αναμόρφωσης
26 Ιανουαρίου 2009

Αντικείμενο Παιχνιδιού
Είναι ένα παιχνίδι τύχης (Αριθμολαχείο) που αφορά στην ακριβή και κατά σειρά πρόβλεψη των ψηφίων ενός επταψήφιου αριθμού από το 0.000.000 έως το 9.999.999 ο οποίος προκύπτει μετά από κλήρωση. Ο συμμετέχων έχει τη δυνατότητα είτε να σχηματίσει επταψήφιους αριθμούς της επιλογής του, είτε να αποδεχθεί τυχαίους αριθμούς που παράγει η τερματική μηχανή του πρακτορείου. Παίζεται με απλές στήλες, συνεχόμενους ή τυχαίους αριθμούς.

Συμπλήρωση Δελτίου

Στο δελτίο μπορούν να συμπληρωθούν (με τον τρόπο που ισχύει σήμερα ή περιγράφεται στο ενημερωτικό φυλλάδιο):

- Απλές Στήλες
- Συνεχόμενους Αριθμούς
- Τυχαίους Αριθμούς (Μη Συνεχόμενους)
- Τυχαία Επιλογή
- Συνεχόμενες / Μελλοντικές κληρώσεις

Ποιοι Κερδίζουν
Υπάρχουν έξι (6) κατηγορίες επιτυχιών. Κάθε συμμετέχων επταψήφιος αριθμός που φέρει επιτυχία κατατάσσεται σε μία μόνο κατηγορία ανάλογα με το πλήθος των ψηφίων του αριθμού που περιλαμβάνει, τα οποία ταυτίζονται (συμφωνούν) απόλυτα και κατά σειρά και κατά θέση με τα ψηφία του αριθμού που έχει κληρωθεί:
α) Στην πρώτη κατηγορία (Ι) κατατάσσονται οι επταψήφιοι αριθμοί με επιτυχία που τα ψηφία τους ταυτίζονται απόλυτα και κατά σειρά με τα ψηφία του επταψήφιου αριθμού που κληρώνεται.
β) Στη δεύτερη κατηγορία (ΙI) κατατάσσονται οι επταψήφιοι αριθμοί με επιτυχία που τα ψηφία τους συμφωνούν απόλυτα και κατά σειρά με τα έξι (6) πρώτα ή τα έξι (6) τελευταία ψηφία του επταψήφιου αριθμού που κληρώνεται.
γ) Στην τρίτη κατηγορία (IIΙ) κατατάσσονται οι επταψήφιοι αριθμοί με επιτυχία που τα ψηφία τους συμφωνούν απόλυτα και κατά σειρά με τα πέντε (5) πρώτα ή τα πέντε (5) τελευταία ψηφία του επταψήφιου αριθμού που κληρώνεται.
δ) Στην τέταρτη κατηγορία (ΙV) κατατάσσονται οι επταψήφιοι αριθμοί με επιτυχία που τα ψηφία τους συμφωνούν απόλυτα και κατά σειρά με τα τέσσερα (4) πρώτα ή τα τέσσερα (4) τελευταία ψηφία του επταψήφιου αριθμού που κληρώνεται.
ε) Στην πέμπτη κατηγορία (V) κατατάσσονται οι επταψήφιοι αριθμοί με επιτυχία που τα ψηφία τους συμφωνούν απόλυτα και κατά σειρά με τα τρία (3) πρώτα ή τα τρία (3) τελευταία ψηφία του επταψήφιου αριθμού που κληρώνεται.
στ) Στην έκτη κατηγορία (VΙ) κατατάσσονται οι επταψήφιοι αριθμοί με επιτυχία που τα ψηφία τους συμφωνούν απόλυτα και κατά σειρά με τα δύο (2) πρώτα ή τα δύο (2) τελευταία ψηφία του επταψήφιου αριθμού που κληρώνεται.

Διανομή Εισπράξεων & Κέρδη ανά Επιτυχία
Το συνολικό ποσό που διατίθεται ως κέρδος στις επιτυχίες της πρώτης κατηγορίας επιτυχιών ανέρχεται σε 9,5% επί των ακαθάριστων εισπράξεων κάθε κλήρωσης και κατανέμεται ισόποσα στις επιτυχίες της κατηγορίας αυτής.
Τα ποσά που διατίθενται ως κέρδος σε κάθε επιτυχία των υπόλοιπων πέντε (5) κατηγοριών είναι προκαθορισμένα ως ακολούθως:
α) Σε κάθε επιτυχία της δεύτερης κατηγορίας (ΙΙ) επιτυχιών διατίθεται το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (€ 25.000) ευρώ
β) Σε κάθε επιτυχία της τρίτης κατηγορίας (III) επιτυχιών διατίθεται το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (€ 2.500) ευρώ.
γ) Σε κάθε επιτυχία της τέταρτης κατηγορίας (ΙV) επιτυχιών διατίθεται το ποσό των διακοσίων πενήντα (€ 250) ευρώ.
δ) Σε κάθε επιτυχία της πέμπτης κατηγορίας (V) επιτυχιών διατίθεται το ποσό των είκοσι πέντε (€ 25) ευρώ.
ε) Σε κάθε επιτυχία της έκτης κατηγορίας (VΙ) επιτυχιών διατίθεται το ποσό των δύο (€ 2) ευρώ.

ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Όταν δεν υπάρχουν νικητές στην πρώτη κατηγορία επιτυχιών (I), τότε το ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία αυτή δε μοιράζεται, αλλά μεταφέρεται στην επόμενη κλήρωση και προστίθεται στο ποσό που μοιράζει η ίδια κατηγορία (ΤΖΑΚ-ΠΟΤ).

Πόσο Κοστίζει
0,50 € ανά στήλη, που αντιστοιχεί σε έναν επταψήφιο αριθμό για μία κλήρωση. Η ελάχιστη συμμετοχή ορίζεται σε μια (1) στήλη ανά δελτίο.

Που Παίζεται
Αποκλειστικά στα πρακτορεία της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.

Λήξη Συμμετοχής
Περίπου μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα κλήρωσης.

Κληρώσεις
Η κλήρωση του ΠΡΟΤΟ διεξάγεται κάθε Πέμπτη και Κυριακήστις 21:00 το βράδυ περίπου και μεταδίδεται ζωντανά από το τηλεοπτικό κανάλι STAR. Η νικήτρια στήλη και τα αποτελέσματα της διαλογής δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ ΑΕ λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της διεξαγωγής της κλήρωσης. Επίσης μεταδίδονται από το σύστημα HORIZON που έχουν τα πρακτορεία, και από τον αριθμό τηλεφώνου 14944 (ΟΤΕ) .

Συμμετοχή στο παιχνίδι ΠΡΟΤΟ μέσω δελτίων άλλων Παιχνιδιών

Στο κάτω μέρος των δελτίων ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ υπάρχει περιοχή που επιτρέπει τη συμμετοχή στο ΠΡΟΤΟ. Οι επιλογές στην περιοχή  αυτή λειτουργούν αθροιστικά. Μπορείς να παίξεις έως και 1936 συνεχόμενους αριθμούς ΠΡΟΤΟ. Εάν π.χ. σε ένα δελτίο ΤΖΟΚΕΡ σημειώσουμε στην περιοχή του ΠΡΟΤΟ τους αριθμούς 5, 20 και 500, τότε θα συμμετέχει και στο ΠΡΟΤΟ με 525 συνεχόμενους αριθμούς, οι οποίοι θα ξεκινούν από τον τυχαίο αρχικό αριθμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση συμμετοχής στο παιχνίδι ΠΡΟΤΟ μέσω των δελτίων ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ,  παράγονται δύο (2) ξεχωριστά ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,  ένα για κάθε παιχνίδι.

Πληρωμή Κερδών
•Τα κέρδη καταβάλλονται στον κομιστή του αποδεικτικού συμμετοχής που κερδίζει. Σε περίπτωση απώλειας αποδεικτικού συμμετοχής αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους ή άλλης αποζημίωσης.
•Η πληρωμή των κερδών γίνεται από τα εξουσιοδοτημένα από την ΟΠΑΠ ΑΕ σημεία πώλησης ή από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες με διαδικασία που ορίζεται κάθε φορά από την ΟΠΑΠ ΑΕ.
•Κατά την πληρωμή των κερδών παρακρατείται άμεσα από την ΟΠΑΠ ΑΕ ο αναλογών φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
•Μετά την πάροδο τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της νικήτριας στήλης παύει η αξίωση είσπραξης οποιουδήποτε κέρδους.
•Αποδεικτικό συμμετοχής που έχει καταστραφεί ή έχουν αλλοιωθεί τα στοιχεία του ή όταν σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός και η ανάκτησή τους από το Κ.Μ.Σ., ουδεμία ισχύ έχει και αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους και κάθε άλλη αξίωση για αποζημίωση από την ΟΠΑΠ ΑΕ.
•Η ΟΠΑΠ ΑΕ χορηγεί βεβαίωση εισπραχθέντος κέρδους κατόπιν σχετικής αίτησης.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?